Statuten

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Art. 1. De vereniging draagt de naam: "Hengelsportvereniging "Haarlem".e.o., hierna te noemen "vereniging".
De vereniging is gevestigd te Haarlem.
De vereniging is op achtentwintig september negentienhonderd zesenvijftig opgericht, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van veertien december negentienhonderd zesenvijftig, en is een voortzetting van de verenigingen "Haarlemse Hengelaarsbond", opgericht vijftien februari negentienhonderd zes en " Tussen het Riet", opgericht acht februari negentienhonderd zes.
Als historische oprichtingsdatum wordt aangenomen 15 februari 1906.
DUUR
Art. 2 De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht.

DOEL
Art. 3. Het doel der vereniging is:
a. het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie:
b. het beschermen en verbeteren van de visstand;
c. in het algemeen het behartigen van de belangen van de sportvissers en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden; een en ander in de ruimste zin des woords.

MIDDELEN
Art. 4. De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen,
hetzij door aansluiting bij- en in samenwerking met overkoepelende organisaties, te bereiken door:
a. het ten behoeve van haar leden kopen, huren of op andere wijze, hetzij met of zonder lasten, verkrijgen van vis- en looprecht, viswater, terreinen, op\stallen
en van middelen die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen;
b. te streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de hengelsport worden gewaarborgd;
c. het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een milieu, dat aan de beoefening van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt;
d. het uitzetten van vissoorten, die voor de hengelsport van belang zijn;
e. alle andere wettige middelen, die het in artikel 3 gestelde doel kunnen bevorderen.

ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE,
LEDEN, JEUGDLEDEN, EN BEGUNSTIGERS
Art. 5.
1. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of de hengelsport in het algemeen, door de algemene ledenvergadering tot erelid respectievelijk lid van verdienste worden benoemd.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn alle personen die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.

3. Jeugdleden kunnen zijn personen die de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt.(bij wet aangepast tot 14 jaar)

4. Begunstigers zijn natuurlijke- of rechtspersonen die de vereniging steunen door middel van een bijdrage in geld, diensten of goederen, zonder daarvoor een tegenprestatie te kunnen verlangen.

RECHTEN EN PLICHTEN
Art. 6.
1. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als de leden, doch zij zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie.
2. Het lidmaatschap geeft de leden het recht:
a. deel te nemen aan de algemene ledenvergaderingen;
b. gebruik te maken van de faciliteiten, die aan het bezit van het lidmaatschap zijn verbonden;
c. deel te nemen aan eventueel door de vereniging georganiseerde wedstrijden.
3. Het jeugdlidmaatschap geeft de jeugdleden het recht:
a. de algemene ledenvergaderingen bij te wonen echter zij hebben geen stemrecht.
b. gebruik te maken van de faciliteiten die aan het jeugdlidmaatschap zijn verbonden;
c. deel te nemen aan eventueel door de vereniging georganiseerde wedstrijden.


4. Begunstigers kunnen met toestemming van het bestuur, de algemene vergaderingen bijwonen.
5. Het lidmaatschap verplicht tot:
a. naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen;
b. opvolging en uitvoering van door de ledenvergadering en/of bestuur genomen besluiten;
c. betaling van contributie zoals vastgesteld conform het bepaalde in de statuten.

EINDE LIDMAATSCHAP EN SCHORSING
Art. 7.
1. Het lidmaatschap van alle leden eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door een lid op een in het huishoudelijke reglement voorgeschreven wijze;
c. afvoering op een in het huishoudelijk reglement te bepalen wijze, wegens het niet voldoen aan geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;
d. royement door de algemene ledenvergadering, eventueel voorafgegaan door schorsing van het betreffende lid door het bestuur, een en ander op een in het huishoudelijk reglement voorgeschreven wijze.
2. Het jeugdlidmaatschap eindigt eveneens op de dag waarop de vijftienjarige leeftijd wordt bereikt(zie 5.3) , op welk moment het jeugdlidmaatschap automatisch wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap.
zonder bijbetaling van contributie tot het einde van het jaar.

BESTUUR
Art.8. De vereniging wordt bestuurd door een door de algemene ledenvergadering gekozen bestuur, bestaande uit:
1. a. een voorzitter;
b. een secretaris;
c. een penningmeester;
die tezamen het dagelijks bestuur vormen en in functie worden gekozen;
2. een door de algemene ledenvergadering vast te stellen even aantal, met een minimum van twee en een maximum van zes, commissarissen.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aán de orde komt.
Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen, die lid, erelid of lid van verdienste der vereniging dienen te zijn.
De werkzaamheden van het bestuur worden per huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 9. Bestuursleden kunnen tussentijds door de algemene ledenvergadering van hun functie worden ontheven, een en ander zoals in het huishoudelijke reglement is vastgesteld.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
VERTEGENWOORDIGING
Art. 10.
1. Het bestuur is na verkregen toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, dan wel overeenkomsten te
sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich, tot zekerstelling voor een schuld van een derde, verbindt.
voldoende.

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur waaronder te allen tijde een lid van het dagelijkse bestuur .
Voor het beschikken over saldi bij banken en girodiensten is de handtekening van de penningmeester of diens gemachtigde die deel moet uitmaken van het bestuur voldoende.


VERENIGINGSJAAR

Art. 11. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

VERGADERINGEN

Art. 12.
1. Algemene ledenvergaderingen worden onderscheiden in:
a. de jaarlijkse algemene ledenvergadering –ook wel jaarvergadering genoemd -;
b. de bijzondere algemene ledenvergaderingen.
2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, wordt een algemene ledenvergadering gehouden -de jaarvergadering - in welke vergadering onder meer aan de orde dient te komen:
a. het verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
b. behandeling en vaststelling van de jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar, evenals een financieel
overzicht over dat jaar;
c. de behandeling en vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
d. verkiezing van bestuurs- en/of commissieleden.
3. Bijzondere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent der stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een bijzondere algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het hierna sub 4 gestelde, of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad of plaatselijke courant.
4. Oproeping voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk tenminste een maand voor de datum van de vergadering onder vermelding van de agenda, een en ander zoals nader vast te stellen bij het huishoudelijk reglement.

BESLUITVORMING EN STEMRECHT

Art. 13.
1. In de algemene ledenvergadering worden besluiten, tenzij door de wet of de statuten anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist, schriftelijk.
2. Elk aanwezig stemgerechtigd lid heeft één stem;
stemgerechtigde leden zijn: leden, ereleden en leden van verdienste.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

COMMISSIES
Art. 14. Zowel de algemene ledenvergadering als het bestuur kan commissies instellen, die met de uitwering casu quo uitvoering belast kunnen worden van bijzondere opdrachten.
De ontbinding van de commissie geschiedt door het orgaan, welke deze commissie heeft ingesteld.

FINANCIËLE MIDDELEN
Art. 15. De financiële middelen van de vereniging bestaan naast alle overige wettige baten en inkomsten, uit contributies, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Het beheer en de wijze van controle over de financiën wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

JAARSTUKKEN
Art. 16.
1. Per eenendertig december van elk jaar worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daarna, vóór de jaarvergadering als bedoeld in artikel 12 lid 2, worden een balans en een rekening van baten en lasten opgemaakt.
Het bestuur biedt deze stukken aan de algemene vergadering ter vaststelling aan.
2. De goedkeuring van de stukken door de algemene ledenvergadering strekt tot volledige décharge van de
leden van het bestuur voor het beleid over het betreffende jaar en verleent kwijting en décharge aan de penningmeester.
3. De wijze van controle der financiële jaarstukken wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

HUISHOUDELIJKREGLEMENT

Art. 17. Door de algemene ledenvergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld, tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voor-
zien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist, of waarvan regeling door de algemene ledenvergadering wenselijk wordt geacht.
De algemene ledenvergader!ng kan andere reglementen vaststellen.
De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
de statuten.


AANSPRAKELIJKHEID
Art. 18. De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze.

GESCHILLEN
Art. 19. Alle geschillen, de belangen van de vereniging rakende of betreffende, worden -voorzover in de statuten, de wet of reglementen niet anders is bepaald - door het bestuur, al of niet na advies van een daartoe speciaal te formeren commissie, beslecht met recht van beroep op de algemene ledenvergadering.
In alle gevallen, waarin de statuten, de wet of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Art. 20. Statutenwijziging is slechts mogelijk door middel van een besluit van een algemene ledenvergadering -waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar statutenwijziging zal worden voorgesteld -genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
Ontbinding der vereniging is slechts mogelijk door middel van een besluit van een algemene ledenvergadering -waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld waarin tenminste tien procent der stemgerechtigde leden aanwezig is, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen of van het voorstel tot ontbinding der vereniging, dient tenminste dertig dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats, voor de leden der vereniging tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, ter inzage te worden gelegd.
Statutenwijziging dient bij notariële akte te geschieden.
Art. 21. Bij ontbinding der vereniging, zal een eventueel batig saldo moeten worden bestemd voor een doel, dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van deze vereniging.

VERENIGINGENREGISTER
Art. 22. De vereniging dient ingeschreven te zijn bij de kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.