Algemene voorwaarden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LIDMAATSCHAP

Art. I.:
Lid van de vereniging wordt men door aanmelding en betaling van de contributie.
De aanmelding van een jeugdlid dient te worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger

Toetreding geschiedt altijd voor een geheel kalenderjaar met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, behoudens beëindiging op grond van het genoemde onder artikel 7 van de statuten.
Bij toetreding is contributie verschuldigd voor het gehele lopende jaar .

Art.2.
1. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 oktober voorafgaande aan het jaar, waarvoor uittreding wordt verzocht.
2. Afvoering op grond van artikel 7 c der statuten geschiedt indien het lid, ook na aanmaning en wel binnen 14 dagen na deze aanmaning, niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging.
Na afvoering kan het lid wederom lid worden van de vereniging na een besluit daaromtrent van het bestuur en wel onder door het bestuur vast te stellen condities.
3. Royement op grond van artikel 7 d der statuten, geschiedt door besluit van een algemene dan wel een bijzondere ledenvergadering, op welke vergadering het betreffende lid gelegenheid wordt geboden zich te verdedigen.
Royement kan voorafgegaan worden door schorsing van een lid, welke schorsing plaats vindt door het bestuur van de vereniging.
4. Redenen voor royement kunnen zijn:
a. het in strijd handelen met of niet naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging dan wel het niet naleven van verenigingsbesluiten;
b. het ernstig schaden van de belangen van de sportvisserij of van de vereniging.
5. a. Het voorstel tot royement wordt door het bestuur gedaan en wordt met redenen omkleed aan het betrokken lid onmiddellijk schriftelijk bij aangetekend schrijven mededeling gedaan.
b. Door de vereniging nog geldige uitgegeven vergunningen dienen door de geroyeerde leden binnen de daarvoor door het bestuur gestelde termijn bij de vereniging te worden ingeleverd.
Deze vergunningen verliezen hun geldigheid op het moment van royement.
6. Geroyeerde leden verliezen alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, doch behouden gedurende het lopende verenigingsjaar de verplichtingen.
7. Geroyeerde leden kunnen alleen na een besluit van de ledenvergadering opnieuw als lid van de vereniging worden toegelaten.
8. Indien zich met betrekking tot een lid zodanig ernstige omstandigheden voordoen die, ingevolge het hiervoor bepaalde, aanleiding zouden kunnen zijn tot royement en die, naar het oordeel van het bestuur het nemen van onmiddellijke maatregelen noodzakelijk maken, kan het lid door een besluit van het bestuur met onmiddellijke ingang worden geschorst.
Van deze schorsing wordt het lid onmiddellijk bij aangetekende brief schriftelijk mededeling gedaan, onder uitvoerige vermelding van de redenen

9. Geschorste leden verliezen hun rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, doch behouden hun verplichtingen.
Door de vereniging uitgegeven vergunningen dienen door geschorste leden binnen de daarvoor door het bestuur gestelde termijn bij de vereniging te worden ingeleverd. Deze vergunningen verliezen hun geldig-
heid op het moment van schorsing. Wanneer de redenen tot schorsing zijn opgeheven, wordt de schorsing door het bestuur opgeheven. De schorsing eindigt op het tijdstip waarop de eerstvolgende algemene dan wel bijzondere ledenvergadering wordt gehouden, op welke vergadering een beslissing over
het wel of niet royeren van het desbetreffende lid dient te worden genomen.


BESTUURSLEDEN
Art. 3.
1. Bestuursleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn vanaf de leeftijd van 18 jaar .
Kandidaatstelling kan geschieden op voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste vijf leden. De kandidaten moeten zich schriftelijk voor de verkiezing bereid verklaren een dergelijke functie te bekleden.
2. De taken en functies van de commissarissen worden in onderling overleg verdeeld.
3. Leden van het bestuur moeten lid zijn van de vereniging.
Art. 4.
I. De samenstelling van het bestuur wordt elk jaar zo spoedig mogelijk na de ledenvergadering aan de leden medegedeeld.
2. De taak van het bestuur is in het bijzonder:
a. de controle op de naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen;
b. het doen vertegenwoordigen van de vereniging in actie, overleg en overkoepelende lichamen,
voorzover zich bewegende op het terrein van de vereniging;
c. het vaststellen van de datum van van de algemene ledenvergadering en het bepalen van de agenda.
3. Leden van het bestuur kunnen door de ledenvergadering uit hun functie worden ontzet. Een gemotiveerd voorstel hiertoe dient minstens twee maanden voor de ledenvergadering te worden gedaan door tenminste vijf leden en is aangenomen wanneer de meerderheid van de ledenvergadering hiermee instemt.
Een dergelijk voorstel kan alleen worden gedaan om eenzelfde reden, als waarom volgens dit huishoudelijk reglement een lid van de vereniging kan worden geschorst of geroyeerd. "
Uit hun functie ontzette bestuursleden verliezen hun recht deel te nemen aan bestuursvergaderingen c.q. de commissies waarin zij eventueel als bestuurslid zijn gekozen.
4. Ontzetting kan voorafgegaan worden door schorsing uit de functie, welke schorsing plaatsvindt door tweederde meerderheid van het bestuur. Indien een bestuurslid uit zijn functie is geschorst, dient binnen 90 dagen een voorstel tot ontzetting uit het bestuur aan de ledenvergadering gedaan te worden en door de ledenvergadering behandeld te worden. Hierna eindigt de schorsing.
Uit hun functie geschorste bestuursleden verliezen hun recht deel te nemen aan bestuursvergaderingen c.q. de commissies waarin zij eventueel als bestuurslid zijn gekozen.

WERKZAAMHEDENBESTUURSLEDEN
Art. 5.
1. De werkzaamheden van bestuursleden zijn als volgt verdeeld:
a. De voorzitter .
De voorzitter is belast met de leiding van de leden- en bestuursvergaderingen.
Hij zorgt in het bijzonder voor de uitvoering eventueel door de daarvoor aangewezen personen, van de door de ledenvergadering en het bestuur genomen besluiten. Hij tekent, na goedkeuring, de notulen van de gehouden vergaderingen samen met de secretaris.
Hij vertegenwoordigt de vereniging in overkoepelende lichamen en overheidsinstanties, maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden, dan wel, met toestemming van het dagelijkse bestuur, aan andere leden.
b. De plaatsvervangende voorzitter .
De plaatsvervangende voorzitter assisteert zonodig de voorzitter bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn vervanger op.
c. De secretaris.
De secretaris is verantwoordelijk voor correspondentie, beheer van het archief en het contact tussen bestuur en leden, ziet toe op het goed functioneren van de reglementair gevormde commissies en draagt zorg voor de zorgvuldige voorbereiding van bestuurs- en ledenvergaderingen.
Hij is verantwoordelijk voor de notulering van deze vergaderingen en tekent, na goedkeuring, de notulen samen met de voorzitter .
Hij is tevens verantwoordelijk voor het jaarverslag en de samenstelling daarvan, zoals genoemd in de statuten, artikel 12, sub 2, lid a.
Het archief van de secretaris is eigendom van de vereniging en kan zonder opgaaf van redenen door het bestuur worden opgevraagd.
d. De plaatsvervangende secretaris.
De plaatsvervangende secretaris assisteert, zonodig de secretaris bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn vervanger op.
e. De penningmeester .
De penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de verenigingsfinanciën. Hij tekent op het lidmaatschapsbewijs voor de ontvangst van de contributie. Hij verzorgt na afloop van het boekjaar de balans, rekening van lasten en baten, evenals de begroting.
Hij bewaakt de begroting en stelt het bestuur bij elke dreigende overschrijding direct op de hoogte. Hij tekent alle bank- en girocheques, respectievelijk overschrijvingen, die ter betaling uitgaan. Hij draagt er zorg voor dat de kontante kasmiddelen een door het bestuur vast te stellen limiet niet overschrijden.
De administratie kan zonodig zonder opgaaf van redenen door het bestuur bij de penningmeester worden opgevraagd. De administratie is eigendom van de vereniging.
f Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft elk dagelijks bestuurslid toegang tot alle vergaderingen, en bijeenkomsten, behalve tot de vergadering van de commissie die benoemd zou zijn een onderzoek naar zijn of haar beleid te voeren.
g.De plaatsvervangende penningmeester .
De plaatsvervangende penningmeester assisteert zonodig de penningmeester bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn plaatsvervanger op.
h.De commissaris.
De commissaris wordt belast met de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van een bepaalde verenigingstaak. Hij kan door het bestuur worden benoemd tot plaatsvervangend dagelijks bestuurslid.
2. Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt door het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aangewezen, voorzover daarin reglementair niet op een nadere wijze is voorzien. Wanneer een bestuurslid langer dan zes maanden is verhinderd zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard.
Indien de verhindering een gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn tot twaalf maanden te verlengen.
3. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer deskundigen en/of gesalarieerde krachten, die geen lid behoeven te zijn.
4. Alle documenten en stukken die bestuursleden uithoofde van hun functie onder zich hebben, blijven eigendom van de vereniging en dienen bewaard te worden. Indien een bestuurslid uit zijn functie ontzet of geschorst is, dient hij alle stukken die hij onder zijn beheer heeft en eigendom van de vereniging zijn,
binnen dertig dagen bij de vereniging in te leveren.
5. Bestuursleden zijn ten aanzien van aan hen voor intern gebruik getoonde gegevens tot geheimhouding verplicht, zulks met uitzondering van mededeling aan en verantwoording tegenover de ledenvergadering.
Art.6.
1.Bestuurslid is men voor maximaal drie jaar.
Jaarlijks treedt één derde van het bestuur waaronder één dagelijks bestuurslid volgens een rooster af.
De aftredende zijn terstond herkiesbaar .Bij een tussentijdse vacature wordt door de eerstvolgende
ledenvergadering hierin voorzien.
2. Bestuursvergaderingen worden tenminste eenmaal per kwartaal gehouden. Het dagelijks bestuur vergadert zoveel meer als nodig is.
Het dagelijks bestuur roept de bestuursvergadering op en stelt de agenda vast. Oproepingen geschieden schriftelijk tenminste een week van te voren, onder vermelding van de agenda.
Eventueel daarbij behorende bijlagen dienen op dezelfde termijn in het bezit van de betreffende bestuursleden te zijn.
3. Voor het nemen van een besluit in de bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf bestuursleden vereist, tenzij het nemen van een besluit terzake van dezelfde aangelegenheid reeds eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering moest worden uitgesteld.
In spoedeisende gevallen wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen, voorzover geen onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededeling te worden gedaan.
4. Stemmén over personen geschiedt in de regel schriftelijk, over zaken in de regel mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
Elk bestuurslid heeft één stem. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.
5. Bestuursleden hebben het recht om in spoedeisende gevallen vóór de vergadering agendapunten in te brengen, mits met unanieme toestemming van de aanwezige bestuursleden. Ordevoorstellen mogen te allen tijde worden ingebracht.LEDENVERGADERINGEN-OPROEP
Art. 7.
1. Ledenvergaderingen worden, tenzij het een bijzondere ledenvergadering betreft, tenminste twee maanden van te voren aangekondigd.
2. Oproepingen voor ledenvergaderingen geschieden schriftelijk, uiterlijk een maand van te voren, vergezeld van de agenda van de vergadering. Bijbehorende bijlagen dienen uiterlijk veertien dagen van te voren voor de leden ter inzage te liggen.
3. Leden hebben het recht agendapunten voor de behandeling in deze vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen.
Dergelijke agendapunten dienen uiterlijk twee maanden voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
4. In de ledenvergaderingen kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen ten aanzien van geagendeerde punten.

ORDE VAN DE VERGADERING
Art.8.
1. Toegang tot de vergadering hebben ereleden, leden van verdienste, leden, jeugdleden, en, na toestemming van het bestuur, begunstigers en genodigden.
2. In de vergadering kan behalve door de voorzitter, het woord worden gevoerd door de leden, alsmede na toestemming van de voorzitter, door anderen.
3. Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald.
4. Stemmen over zaken geschiedt mondeling; over personen tenzij de vergadering anders beslist, schriftelijk. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde tellen niet mee. Aan schriftelijke stemming gaat de benoeming van een stembureau van drie leden vooraf,
5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.


BESTUURS- EN LEDENVERGADERINGEN
Art. 9. De vergaderingen van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door een voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de vergadering. Hij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en ervoor zorg te dragen dat elk lid voldoende gelegenheid krijgt zijn mening te zeggen. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan driemaal het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp.
De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat.
Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering zonodig verdagen of schorsen.
Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald vraagstuk voldoende aandacht is besteed, kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemming, c.q. bespreking van het volgende punt van de agenda.


CONTRIBUTIE
Art. 10.
1. Het jaarlijkse bedrag der contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Contributie dient jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan vóór 1 januari van het komende verenigingsjaar. Na deze datum wordt de contributie verhoogd met door het bestuur vast te stellen incassokosten en eventuele opslag.
2. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap is naast de eerste contributie betaling tevens een bedrag aan inschrijfkosten verschuldigd .
3. Bij lidmaatschap gedurende een deel van het verenigingsjaar, is contributie over dit gehele jaar verschuldigd.

BEHEER EN CONTROLE DER GELDMIDDELEN
Art. 11.
1. De geldmiddelen worden door de penningmeester beheerd. Het geld wordt geplaatst ten name van de vereniging. Alle kwitanties en nota's dienen eveneens ten name van de vereniging gesteld te worden.
2. Financiële jaarstukken worden gecontroleerd door een door de vereniging in te stellen financiële commissie als bedoeld in artikel 14 en, indien mogelijk, door een registeraccountant, welke beiden onafhankelijk van elkaar van hun bevindingen een verslag opmaken.
3. Het bestuur biedt de stukken met vorengenoemde verslagen aan de leden ter vaststelling aan.

COMMISSIES
Art. 12.
1. Een commissie, bedoeld in artikel 14 der statuten, bestaat uit een oneven aantal leden.
2. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Indien de commissie op grond van haar taak noodzakelijke geldmiddelen, welke eigendom van de vereniging zijn, dient te beschikken, wordt uit haar midden een penningmeester benoemd.
3. De commissie is volledig verantwoording verschuldigd over haar handelingen aan het bestuur van de vereniging.
4. Het naar buiten treden van de commissie geschiedt alleen na toestemming van het bestuur .
5. De onder hun beheer rustende documenten en goederen zijn eigendom van de vereniging en dienen op verzoek van het bestuur ingeleverd te worden
Alle intellectuele eigendommen in een commissie blijven van de maker of deze moet ze willen afstaan aan de vereniging.
6. Voorzover van toepassing en niet in tegenspraak met de reglementen zijn de werkzaamheden van de voorzitter, secretaris en penningmeester gelijk aan de werkzaamheden van het bestuur van de vereniging.
De voorzitter dient tevens er op toe te zien dat regelmatig verslagen van de handelingen en afschriften van de notulen naar het bestuur worden verzonden.
7. Commissieleden kunnen uit hun functie ontzet worden óp dezelfde wijze zoals geregeld is voor bestuursleden in artikel 41id 3 en 4 van dit reglement.
8. In een vacature kan door het bestuur tussentijds worden voorzien.
9. Een commissie kan zich na verkregen toestemming van het bestuur, laten bijstaan door één of meerdere deskundige(n), welke geen lid behoeven te zijn.

10. De commissies vergaderen tenminste eenmaal per jaar.COMMISSIE TER BEHANDELING VAN DE OVERTREDINGEN

Art. 13.
1. De commissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid. Zij worden door het bestuur voor drie jaar benoemd. Na aftreden zijn zij terstond herkiesbaar.
2. Een aftredend lid van de commissie blijft, onder voorbehoud dat zijn aftreden niet het gevolg is van een besluit als in artikel 21id 2 en lid 3 en in artikel 12
lid 7 bedoeld, zijn taak in een lopende zaak vervullen totdat terzake een beslissing is genomen.
3. De taak van de commissie is het behandelen van rapporten, zoals genoemd in artikel 171id 6 van dit reglement. Naar aanleiding van het behandelen komt de commissie tot één van de navolgende besluiten.

De commissie kan besluiten tot:
a. vrijspraak;
b. sepot;
c. waarschuwing;
d. schorsing met een maximum duur van 24 maanden;
e. ontzegging van één of meer van de rechten verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging met een maximum duur van 24 maanden;
f. voorstel tot royement.
Zij beslist niet en brengt geen advies uit dan nadat zij het betrokken lid van de vereniging heeft gehoord of daartoe heeft uitgenodigd, tenzij dit lid, ook na ingebrekestelling, hiertoe geen gehoor heeft gegeven.
Een besluit wordt genomen binnen twee maanden na ontvangst van een voren bedoeld rapport.
4. Elke beslissing wordt, onverminderd het hierna gestelde, met meerderheid van stemmen genomen, met dien verstande dat de leden van de commissie die rechtstreeks bij een overtreding (kunnen) zijn betrokken, ten aanzien van de beslissing inzake voorgenomen behandeling daaraan niet zullen deelnemen.
Een beslissing wordt genomen door drie beslissings bevoegde leden.
5. De voorzitter, of bij diens ontstentenis de vice-voorzitter, stelt in overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de bijeenkomsten van de commissie. De behandeling is niet openbaar.
6. De gemotiveerde beslissing wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie.
7. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden welke op de te behandelen zaak betrekking hebben en personen voor het verstrekken van inlichtingen op te roepen; eventueel kan dit door middel van schriftelijke verklaringen op te maken.
De commissieleden zijn, anders dan tegenover het bestuur, tot geheimhouding verplicht.
8. Indien de commissie niet tot een beslissing kan komen, neemt het bestuur de beslissingsbevoegdheid over.
9. Het bestuur neemt het besluit van de commissie over, tenzij de verenigingsbelangen anders vereisen.
In dat geval zal het betreffende rapport behandeld worden in een gezamenlijke vergadering van het bestuur en deze commissie. Het bestuur is dan mede stemgerechtigd.

FINANCIËLE COMMISSIE
Art. 14.
1. De commissie bestaat uit drie meerderjarige leden en een plaatsvervangend lid, welke geen bestuursleden mogen zijn. De commissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen ter controle van de financiële administratie en daarmede verband houdende zaken.
2. De leden van de commissie worden op de algemene ledenvergadering gekozen voor de tijd van drie jaar.
Jaarlijks treedt eenderde deel van de commissie af.
De aftredende zijn niet terstond herkiesbaar.
3. De commissie is bevoegd alle boeken, bescheiden en geldmiddelen voor de controle op te vorderen.
4. De commissie brengt verslag uit aan het bestuur .

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Art. I5.
1. Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden en heeft tot taak het (doen) organiseren van wedstrijden en het stimuleren tot deelname hieraan.
2. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur .
3. Jaarlijks moet men voor 1 januari het wedstrijdrooster indienen bij het bestuur zodat daarmee bij aanvragen van andere verenigingen rekening kan worden gehouden.
4. Afvaardiging naar kampioenschappen vindt plaats aan de hand van resultaten van selectie-wedstrijden, georganiseerd door de wedstrijdcommissie.

COMMISSIE WATER. EN VISSTANDBEHEER
Art. 16.
1. De commissie bestaat uit tenminste drie leden. Deze commissie adviseert het bestuur met betrekking tot het beheer van de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
2. De commissie zal trachten zoveel mogelijk gegevens te verzamelen of te doen verzamelen inzake waterkwaliteit, visbestand, bevisbaarheid etc. van de tot de vereniging behorende wateren en zal haar bevindingen aan het bestuur rapporteren.
3. De commissie adviseert het bestuur minstens éénmaal per jaar.
Dit laten vervallen: inzake de uit te zetten vissoorten, hoeveelheden en over de eventuele noodzaak tot regulerende maatregelen.
CONTROLE
Art. 17.
1. Bij controle op en aan het viswater, vallende onder het beheer van de vereniging, kan het bestuur zich doen laten bijstaan door een controlecommissie.
Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden.
Deze leden dienen de leeftijd van tenminste: 21 jaar te hebben bereikt.
2. De controle van deze commissie omvat de naleving van de visserijwet en de bepalingen genoemd in het in artikel 19 vermelde reglement.
3. De commissie kan zich bij haar werkzaamheden weer doen bijstaan door controleurs, welke door het bestuur worden aangesteld.
4. De tot controle bevoegde personen dienen in het bezit te zijn van een door het bestuur uitgegeven legitimatiekaart. Zij dienen zich als zodanig te legitimeren.
5. Houders van vergunningen zijn verplicht de vergunning en overige door de Visserijwet voorgeschreven documenten op eerste aanvraag aan de controleur ter inzage af te geven.
6. De tot controle bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het lid hierop attent te maken. Indien van de overtreding rapport zal worden opgemaakt, zal dit indien mogelijk aan de overtreder worden medegedeeld. De controleurs zijn dan bevoegd de verenigingsvergunning(en) in te
nemen.
De controleurs zijn gehouden van geconstateerde overtredingen binnen 2 x 24 uur rapport in te zenden aan de secretaris van de controlecommissie, die dit rapport ten spoedigste zal doen toekomen aan de
commissie ter behandeling van overtredingen en gelijktijdig zal doen toekomen aan het bestuur .
7. Door het bestuur kunnen bezoldigde controleurs worden aangesteld.

OVERTREDINGEN


Art. 18. De overtredingen, te behandelen in de daarvoor ingestelde commissie, zijn vermeld in een afzonderlijk, door de ledenvergadering vast te stellen reglement van overtredingen.
In dit reglement zijn tevens vermeld de op de overtredingen gestelde sancties, zoals genoemd in
artikel 13, lid 3.

Art. 19. Overige commissies dienen minimaal te voldoen aan het gestelde in artikel 12.


Art.20. Voor alle vrijwilligers heeft de vereniging een WA verzekering afgesloten.WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT
Art. 21. Wijzigingen van dit reglement kunnen uitsluitend worden tot stand gebracht op dezelfde manier als waarop wijzigingen van de statuten volgens artikel 20 der statuten tot stand kan worden gebracht en treden direct na, in dat artikel genoemde goedkeuring, in werking.

Laatstelijk gewijzigd door de algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2005